תקנון  
   

 

תקנון "קול העם", אתר האינטרנט של רוני צאיג (להלן: הארגון).

 

1. הנך מתבקש לקרוא את התקנון המפורט להלן. התקנון מנוסח מטעמי נוחות בלשון זכר, והוא מתייחס לגברים ונשים כאחד.

 

2. השירותים באתר כוללים: פרסום מודעות, כתבות, פרסום עסקים, השתתפות בפורומים שונים ועוד והם מתעדכנים ומשתנים מעת לעת.

 

3. מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני בעיצוב האתר, ובכל יישום, קוד, קובץ גרפי, טקסט וכל חומר אחר הכלול בו - הנן של הארגון בלבד. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ"ל בלא קבלת הסכמת הארגון בכתב ומראש.

 

4. הארגון לא יישא בכל אחריות ביחס לתכנים הנמצאים באתר - תוכנם, מהימנותן, דיוקם, אמינותם והשפעתם על המחשבים של הגולשים באתר וכן לכל נזק, אי נוחות, אבדן, עגמת נפש וכיוצא באלו ולכל תוצאות, ישירות או עקיפות שייגרמו לך, לרכושך או לכל צד שלישי בשל שימוש בתכנים הנ"ל.

 

5. הארגון ממליץ לנהוג משנה זהירות בקשר עם התכנים המתפרסמים באתר. בפרט אמורים הדברים בכל הנוגע למידע מקצועי הניתן על ידי מומחים. הארגון אינו אחראי לתכנים אלו ולתוצאות, ישירות או עקיפות שעלולות להיגרם לך או לצד שלישי כלשהו אם החלטת לפעול על בסיס תכנים אלו וחלה עליך אחריות המלאה והבלעדית לפעולותיך ותוצאותיהן.

 

6. התכנים שאתה מפרסם יהיו חשופים לכל משתמשי האינטרנט והארגון אינו יכול לדעת אילו תגובות הנך עלול לקבל בעקבות פרסום התכנים, מי יגיב, ובאיזה אופן. אי לכך הארגון לא יישא כלפיך (או כלפי מי מטעמך) באחריות לתגובות אלו, או לכל תוצאה שתגרם לך או לרכושך בעקבות התגובות הנ"ל.

 

7. הארגון רשאי לסגור את האתר ולשנות מעת לעת את מבנהו, מראהו וזמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בו וזאת ללא צורך להודיע לך על כך מראש. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי הארגון בקשר לכך.

 

8. הארגון אינו מתחייב שהשירות הניתן באתר לא יופרע, יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו/או יהיה חסין מפני גישה לא חוקית, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת.

 

9. הארגון ימנע ממסירת פרטיך האישיים לצד שלישי, אלא אם הוא יהיה מחויב לעשות כן על פי צו שיפוטי או אם יעמוד בפני איום שינקטו כנגדו צעדים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין פעולות שעשית באתר הארגון. במקרה זה רשאי הארגון למסור את פרטייך לצד הטוען כי נפגע ממך או בהתאם להוראות הצו השיפוטי.

 

10. הארגון יהיה רשאי לשגר לתיבות דואר אלקטרוני, שאותה נתת בהרשמה, פרסומות ומסרים מסחריים.

 

11. חל איסור מוחלט לפרסם באתר תכנים בעלי אופי מאיים, מיני, מוציאי לשון הרע, מעודדים לביצוע עבירות, פליליות או אזרחיות, פוגעים בפרטיות, מזיקים, פוגעים ברגשות הציבור ותכנים אשר מהווים הפרה כלשהי של החוק, תכנים אשר זכויות הקניין הרוחני בהם אינן שייכות לך. או תכנים אשר מכילים וירוסים מכל סוג שהוא. הנהלת האתר ו/או מי מטעמה רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי לסרב לפרסם תכנים אשר לדעתה מפרים מי מהתנאים הנ"ל ו/או עלולים לפגוע באתר ו/או בצד שלישי כלשהו, והיא רשאית למחוק תכנים כאלו בכל עת, וללא מתן הודעה מוקדמת.

 

12. הארגון רשאי להפסיק את השימוש שאתה עושה באתר אם לא תעמוד בתנאי התקנון הנ"ל.

 

13. אתה תשפה את הארגון, עובדיו, מנהליו, או מי מטעמו בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם - ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט עקב הפרת תנאי שימוש אלה.

 

14. הוראות תקנון זה מתווספות לכל הוראות תקנון אחר המצוי באתר ובמקרה של אי התאמה, גוברות עליהן.

 

15. הארגון רשאי לשנות את התקנון מעת לעת בלי למסור על כך הודעה מראש.

 

16. על תקנון זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע לתקנון זה והשימוש באתר הנו בבתי המשפט המוסמכים באזור תל-אביב-יפו.

 

מבקר המדינה
עתירה לבג''צ
מאמרים וחשיפות
מכתבים
פשקבילים
עצומות
עצומת רבנים
כתב אישום
קטעי אודיו
ארגון יד לאחים
פורום
 
 

  הדפסהדפס

קול העם ת.ד. 884 בני ברק 51108 kolhaam@kol-haam.co.il
אתר שומר שבת   נייד:052-8862303
 
עמוד הבית | תקנון | פורום | מפת האתר
כל הזכויות שמורות © kol-haam.co.il